ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «CARTOTECNICA (ΚΑΡΤΟΤΕΚΝΙΚΑ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24760/62/Β/91/0198 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 057627504000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας, «CARTOTECNICA (ΚΑΡΤΟΤΕΚΝΙΚΑ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 17 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας CARTOTECNICA (ΚΑΡΤΟΤΕΚΝΙΚΑ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, στην Μοναστηρίου 120, Θεσσαλονίκη-1ος όροφος ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα ημερησίας διάταξης.

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας ,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ